Stichting Archeologie West-Friesland

Archeologische Speelplaats

Directe aanleiding voor het project is de archeologische vindplaats op de locatie van de nieuwbouwwijk. In de plannen voor de wijk was al een speelvoorziening ingepland, maar nog niet uitgewerkt. Toen de waarde van de opgraving duidelijk werd ontstond bij de Stichting Archeologie West-Friesland de wens hier iets mee te doen in de nieuw te bouwen wijk. Bij de bouw van de wijk zijn de gemeente Enkhuizen en de VOF Kadijken betrokken. Het plan om een archeologische speel- en ontmoetingsplaats te ontwikkelen is met enthousiasme door deze partijen ontvangen.


De opgraving

Er zijn complete huisplaatsen met greppels, waterputten, resten van dieren en zelfs een grafheuvel opgegraven. Bij de opgraving in het plangebied van de wijk Kadijken zijn 10 houtenboerderijen met erven blootgelegd. De vondsten dateren uit het midden van de Bronstijd (1575-1200 voor Christus).


De opgegraven huizen waren opgebouwd uit palen en vlechtwerk-wanden die werden aangesmeerd met leem. In de zogenoemde woonstalhuizen leefden mensen en dieren onder een dak.


De vondst van een visfuik was voor de archeologen een 'complete verrassing'. Het vistuig lag in een kuil op een van de woonerven en was afgedekt met riet. Vermoedelijk werd de fuik gebruikt voor het vissen op paling en snoekbaars in open water in de buurt. De fuik is nog volledig intact en bestaat uit een taps toelopende korf van een

meter dertig lang en veertig centimeter breed, gemaakt van twijgen, die bijeengehouden worden door touw.


Enkhuizen is een Westfriese stad met een rijk verleden. Van dat rijke verleden is in het historische centrum nog veel te zien, maar ook onder de grond blijken zich nog veel waardevolle resten te bevinden van vroege bewoning van het gebied. Zo is in 2009 in Enkhuizen één van de best bewaarde prehistorische landschappen van Noordwest Europa opgegraven. Het gaat om een nederzetting uit de bronstijd (2.000-800 v.Chr.), die veel inzicht heeft geboden in de samenleving en bewoning van die tijd. De opgraving vond plaats omdat op de bewuste locatie de nieuwe wijk ‘Kadijken’ zou worden gerealiseerd.

Nu de wijk is aangelegd is er niets meer van deze bijzondere erfenis terug te vinden. De Stichting Archeologie West-Friesland heeft in samenwerking met de gemeente Enkhuizen en VOF Kadijken het initiatief genomen om te zoeken naar een mogelijkheid om een blijvende verbinding te leggen tussen de vroegere en de huidige bewoning van de locatie. 


Het voorbereidende werk is gedaan door Bette Vertelman, een studente Erfgoedstudies van de Vrije Universiteit Amsterdam, die hierin begeleid is door Archeologie West-Friesland. Dit initiatief heeft geleid tot het voorliggende projectvoorstel, waarin het plan uitgewerkt is om centraal in de nieuwe wijk een archeologische speelplaats te realiseren.


De speelplaats heeft grote sociale en educatieve meerwaarde; de historie wordt zichtbaar en beleefbaar gemaakt en de speelplaats vormt een centrale en voor iedereen toegankelijke ontmoetingsplek.

Copyright Gemeente Enkhuizen

bij de afbeeldingen


Archeologische speelplaats.pdf

2.Gevonden visfuik

3.Tekening gebruik visfuik

4.Speelplek Kuilenkrans

5.Speelplek Visfuik

6.Combinatie speelplek Bronstijdhuis